Služby

V oblasti projektovej činnosti zaisťuje kompletnú dodávku projektových prác (štúdie, dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizačné dokumentácie) v obore železobetónových a predpätých mostov, lávok pre peších, rekonštrukčných a sanačných prác.

V oblasti diagnostického prieskumu konštrukcií zaisťuje kompletný program diagnostiky konštrukcií ako podklad pre určenie stavu konštrukcie, výpočet zaťažiteľnosti alebo ďaľšie projektové práce (nedeštruktívne skúšky materiálov insitu, určovanie polohy, profilu a krytia výstuže, zisťovanie karbonatácie betónu a obsahu chloridov, meranie hĺbky a šírky trhlín a odtrhové skúšky podľa STN 73 2451 a STN 73 2577.

V oblasti výpočtov a posudkov mostov a konštrukcií zaisťuje statické výpočty, výpočty zaťažiteľnosti a výpočty konštrukcií metódou konečných prvkov.

V oblasti konzultačnej a inžinierskej činnosti zaisťuje pre investorov, dodávateľov a správcov hlavné a mimoriadne prehliadky, technický dozor stavieb, kontrolu kvality stavebných prác, odborné posudky a expertnú činnosť, technickú pomoc pri opravách, rekonštrukciách a údržbe, zaistenie a vy-hodnotenie zaťažovacích skúšok. V roku 2005 rozšírila svoje činnosti o obchodnú činnosť a realizáciu stavieb.

V oblasti realizácie stavieb sa zameriava na kotevné technológie a injektáže.